Vaaliohjelma 2021

Vaaliohjelma, Ruokolahden sosialidemokraatit ry. 2021

”Ruokolahti, paras paikka asua!”

Tahdomme, että Ruokolahti on myös jatkossa turvallinen kunta kaikenikäisille. Turvallinen kunta luo kuntalaisilleen turvallisen elämän: Se takaa turvallisen opintien päiväkodista yläkouluun, turvallisia liikenneratkaisuja sekä harjoittaa vakaata ja kestävää taloudenhoitoa. Palveluissa ja eri harrastuspiireissä huomioidaan kaikenikäiset ja kaiken tasoiset toimijat. Ruokolahdella tulee olla toimivat ja monipuoliset lähipalvelut. Kunnan tulee toimia aktiivisesti, jotta kuntalaisten ääni kuuluu aidosti kunnallisessa päätöksenteossa. Meille kaikki kuntalaiset ovat tärkeitä. Hyvä ja turvallinen arki on jokaisen oikeus. Kunnan tulee kaavoituksen ja toimivan infran avulla huolehtia siitä, että Ruokolahti on paras paikka asua. Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon viihtyvyys sekä ympäristöarvot. Tonttikokojen tulee olla riittävän suuria. Suhtaudumme myönteisesti vapaa-ajan asuntojen muuttamiseen ympärivuotiseen asumiseen ympäristöarvot huomioiden. Kunnassa tulee huomioida alueiden kehittämis- ja suunnittelutyössä myös keskustaajaman ulkopuolella olevat kylät ja alueet asukkaineen.

Lapset, nuoret ja perheet

Ruokolahdella kaikille luodaan tasapuoliset mahdollisuudet kasvuun ja kehitykseen. Jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan turvallinen elämä ja turvallinen oppimispolku varhaislapsuudesta aina aikuisuuden kynnykselle asti. Kiusaamiseen tulee aina puuttua. Ruokolahdella tulee siirtyä vaiheittain maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Toisen asteen koulutus sekä lukion että ammatillisen koulutuksen osalta monipuolisine mahdollisuuksineen tulee säilyttää Imatran seudulla elinvoimaisena. Nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön resurssit sekä aktiivinen, nuoria aidosti tavoittava toiminta on turvattava. Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä kunnalla on oltava keinoja varhaiseen puuttumiseen koulupudokkaiden kohdalla. Nuorten ääni tulee saada kuuluviin päätöksenteossa ja nuorisovaltuuston toimintaa on tuettava.

Ikäihmiset

Ruokolahdella on oltava riittävä määrä ikäihmisten asumispaikkoja. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen paikkoja tulee olla riittävästi, jotta ikäihmiset voivat jatkaa asumista kunnassa, vaikka heidän toimintakykynsä heikkenisi. Kunnan tulee mahdollistaa ikäihmisten asumisyksikön rakentaminen keskustaajaman alueelle. Kunnan kaikessa suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten kuntalaisten viihtyvyys, turvallisuus sekä mahdollisuudet monipuoliseen ja esteettömään liikkumiseen.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Ruokolahtelaisten päättäjien on huolehdittava, että kuntalaisten ääni tulee kuulluksi Eksotessa. Mielenterveyspalveluihin tulee panostaa ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden tulee olla saatavilla myös Ruokolahdella. Samoin sosiaalityön ohjausta ja neuvontaa tulee myös jatkossa saada Ruokolahdelta. Hyvinvointiaseman tulee säilyä Ruokolahdella.

Kunnan työllisyyspolitiikka

Hyvin toimivia kunnan oman työllisyyskoordinaattorin palveluja tulee jatkaa ja kehittää. Tämä on tehokas keino pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemisessa. Tämä tulee huomioida kunnan tulevissa budjeteissa. Kunnan omilla palveluilla voidaan tukea yleisesti tarjottavia palveluja ja tarjota kuntalaisille konkreettista tukea arkeen. Kunnan omien työllistämispalveluiden avulla, voimme tukea yksilöiden hyvinvointia ja hillitä kunnan työllisyysmenoja. Mahdollisuuksia palkkatukityöhön tulee lisätä.

Harrastukset ja viihtyvyys

Ruokolahdella on loistavat mahdollisuudet harrastaa eri asioita ja liikkua luonnossa. Kunnan tärkeä tehtävä on huolehtia harrastusmahdollisuuksien, asumisen ja muun viihtyvyyden sekä turvallisuuteen liittyvien toimintaedellytysten luomisesta. Liikuntapaikoista tulee pitää hyvää huolta ja niiden mahdolliset käyttömaksut on pidettävä kohtuullisina. Kunta mahdollistaa puitteet kaikenikäisten ja kaiken tasoisten liikkujien tarpeeseen. Kirjaston palvelut on turvattava. Haja-asutusalueiden lähiliikuntapaikkoja (esimerkiksi hiihtoladut, kaukalot, kuntoreitit, kylätalot) ja niiden ylläpitoa tulee tukea. Kuntien välinen yhteistyö varsinkin Imatran kanssa tulee selvittää kaluston ja verkostojen suhteen.

Ympäristö ja ekologisuus, luonto

Kunnan omissa hankinnoissa on huomioitava mahdollisuuksien mukaan alueen lähituottajat ja suosittava kotimaista ruokaa. Koulussa tulee olla tarjolla kasvisruokavaihtoehto joka päivä. Kunnan katujen valaistuksessa tulee jatkossa käyttää led-valoja. Metsänhoidossa on huomioitava jatkuvan kasvatuksen mahdollisuus avohakkuiden tilalla. Kuntamme ranta-alueita on myös jatkossa oltava kuntalaisten vapaassa virkistyskäytössä. Ruokolahden luonnon monimuotoisuutta tulee vaalia. Kuntalaisia kannustetaan ympäristöystävälliseen rakentamiseen sekä ympäristöystävällisten lämmitysmuotojen valintaan. Kunnan tulee määritellä toimenpiteet, joiden kautta hiilineutraalius toteutuu vuoteen 2035 mennessä. Ruokolahden tulee olla jatkossa hiilineutraali kunta. Haluamme tehdä selvän suunnitelman, kuinka tämä toteutetaan.

Matkailu

Matkailun kehittämisessä tulee huomioida Ruokolahden ainutkertainen luonto ja kunnan asukkaiden viihtyvyys. Ruokolahden sataman aluetta tulee kehittää luontoarvot huomioiden. Rasilan rantaan tulee rakentaa helppokulkuinen reitti, jota on sekä kuntalaisten sekä matkailijoiden käytettävissä. Matkailijoille tarjottavien palveluiden tulee olla hyvin esillä kunnan internet-sivuilla.

Yrittäjäystävällinen kunta

Kunnan tulee olla aktiivisesti yhteydessä alueen yrityksiin ja tukea yritysten toimintamahdollisuuksia kunnassa. Kunta tarjoaa tukea yrityksille matalalla kynnyksellä. Aloittaville yrityksille tarjotaan neuvontaa ja tukea. Viestinnässä ja kunnan omassa toiminnassa huomioidaan alueen omat yritykset mahdollisuuksien mukaan. Kunta tukee yrittäjien välistä yhteistyötä. Toivotamme uudet yritykset tervetulleiksi kuntaan ja mahdollistamme toiminnan esimerkiksi kaavoituksen avulla.

Kaavoitus, liikenne

Turvallinen kunta on meidän kaikkien sosialidemokraattisten ehdokkaiden tavoitteena. Kunnan tulee ylläpitää jatkuvaa keskusteluyhteyttä ELY-keskuksen kanssa, jotta vaaralliset paikat kuten Käringin risteys sekä Kaljaniementien pyörätie saadaan kuntoon. Myös Puumalantietä tulee kehittää turvallisemmaksi pyöräilijöille ja muille kevyen liikenteen käyttäjille. Mahdollisuutta pyörätiehen Salosaarentiellä Freeskiihin saakka tulee selvittää. Vaittilantien liikennevaloja tulee jatkaa niin, että risteysalue Kaljaniementielle saadaan valaistua. Vaittilantien perusparannusta tulee kiirehtiä. Liikenteen osalta kunnan tulee olla aktiivinen ELY-keskuksen suuntaan ja kunnan omat tieverkot on pidettävä kunnossa. Myös yksityisteiden riittävästä tuesta huolehtiminen on tärkeää, koska ne luovat edellytyksiä asua maalla, mökillä ja yleensä haja- asutusalueella. Hyvät tiet luovat turvallisuutta.

Pidetään huolta kunnasta, kunta pitää huolta meistä.